การออกบบและปรับปรุงผังโรงงานด้านเทคนิควิศวอุตสาหการ